Required Link

ლიბერთი ბანკის წარმომადგენლების შეხვედრა სტუდენტებთან

Career Planning Center

ლიბერთი ბანკის წარმომადგენლების შეხვედრა სტუდენტებთან

 

დღეს, 4 ოქტომბერს, ლიბერთი ბანკის წარმომდგენლები შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუნდეტბეს შეხვდნენ და არსებული ვაკანსიები (სხვადახვა მიმართულებით) გააცნეს.